Általános Szerződési Feltételek

Kerrostalo Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
Terület és Ingatlan bérleti megállapodások vonatkozásában

 1. Kerrostalo Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, külterület 057/49 hrsz..; adószám: 14748501-2-13; Cg.: 13-
  09-174527; képviseli: Káposztás Edina ügyvezető; továbbiakban: Bérbeadó) a Bérlőkkel (továbbiakban: Bérlő)
  kötött jogügyletekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit rendeli alkalmazni.
 2. Bérlő: minden olyan nem személy, aki a Bérbeadóval jogviszonyra lép, vagy jognyilatkozatot közöl
  valamely ingatlan/terület bérleti jogviszonya tárgyában.
 3. ÁSZF tárgyi hatálya: az ÁSZF hatálya kiterjed a Bérlő és a Bérbeadó (együttesen: Felek) között létrejött
  jogügyletekre (továbbiakban: Szerződés), kivéve, ha a Felek írásban ettől eltérően rendelkeznek. Az egyoldalú
  jognyilatkozatokra az ÁSZF szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 4. A Bérbeadó a használatában lévő ingatlant – Bérlemény – adja bérbe Bérlőnek. A Bérbeadó a
  Bérleményt a jelen szerződéssel határozatlan időtartamra, de minimum két nap időtartalomra bérbe adja, a Bérlő
  pedig azt bérbe veszi. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt
  alkalmas a rendeltetésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a bérlet
  tárgyán, amely a Bérlőt a használatban korlátozná vagy akadályozná.
 5. Bérbeadó a bérleti igényét kizárólag a www.gidranmajor.hu weboldalon rögzített foglalásával közli a
  Bérbeadóval, figyelemmel a pontos időtartalomra, az ott leadott foglalás elfogadottnak tekintendő, amennyiben
  ellene a Bérbeadó a kézhezvételétől számított 24 órán belül nem emel kifogást. A Bérbeadó köteles tájékoztatni
  a Megrendelőt a foglalás végleges paramétereiről, valamint köteles a Bérlő szerződésszerű birtokbavételét
  akadálymentesen biztosítani.
 6. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Bérbeadó viseli a Bérlő által megadott paramétereknek
  megfelelő ingatlanok üzemeltetési és rezsi költségét és kockázatát, kivéve a vis major és előre nem látható
  eseteket.
 7. A Bérlő jogosult jelölt lélekszámú társaságával együtt a Bérleményt a bérleti jogviszony visszaigazolt
  napján birtokba venni, amennyiben a bérleti díj megfizetésre került. A birtokbaadással egyidejűleg a Felek a
  bérlet tényét nyugtázzák. Bérlő jogosult a Bérleményt birtokba venni és azt ettől az időponttól kezdve a
  szerződés fennállása alatt – kizárólag rendezvény céljára – rendeltetésszerűen használni, ezzel egyidejűleg felelős
  azonban minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye,
  tekintettel a jegyzőkönyvben rögzített ingóságokra is
 8. Felek igény esetén a Bérlemény birtokbaadásáról állapotfelmérő jegyzőkönyvet vesznek fel, amely
  tartalmazza különösen: a birtokbaadás tényét, helyét-időpontját, a jelenlévő személyeket, azok elérhetőségét, a
  Bérlemény állagát, a központi berendezési és felszerelési tárgyakat, azok állapotát. A Bérlő a a birtokba vétellel
  az abban rögzített állapot szerinti birtokbavétel tényét elismeri
 9. A Bérlő a Bérleményt albérletbe illetve más személy(ek) használatába csak a Bérbeadó előzetes írásbeli
  hozzájárulásával adhatja.
 10. Bérbeadó szavatol azért, hogy az ingatlan a bérleti jogviszony időtartama alatt rendeltetésszerű
  használatra alkalmas lesz. Bérlő az ingatlanban, közműveiben, berendezési tárgyaiban, tartozékaiban létrejött
  hibákat köteles a legrövidebb időn belül Bérbeadónak, illetve képviselőjének bejelenteni. Amennyiben a
  meghibásodás rendeltetésszerű használat mellett következett be, Bérbeadó köteles a hibák elhárításáról,
  javításáról legrövidebb időn belül saját költségén gondoskodni, kivéve a háztartás napi használatában
  fogyóeszköznek számító eszközöket melynek pótlása Bérlő feladata annak felmerülő pótlási igénye esetén, Bérlő
  pedig a javítási munkálatok kellemetlenségeit tűrni köteles. Az esetleges nem rendeltetésszerű használatból
  eredő hibák, károk javításának költségei a Bérlő részére számlázásra kerülnek. Bérlő vállalja, hogy ezen
  esetekben az előzetesen közölt javítási, eszköz és bonyolítási költség kiegyenlítéséről a bérlei jogviszony alatt
  gondoskodik.
 11. Bérlő a bérleti díjat előre, az esedékes számla ellenében köteles kiegyenlíteni utalással vagy bankkártya
  tranzakción keresztül. A teljesítés napja az a nap, amely napon a bérleti díj a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra
  kerül. A jóváírás hiánya a Bérbeadó bérleti jogviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítését mindenre
  kiterjedően – pl.: rendelkezésre tartás – annulálja.
 12. Ha a Bérlő vagy a vele együtt érkező/tartózkodó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a
  Bérbeadó a Bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől
  való tartózkodásra felszólítja. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésével
  kell közölni. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos,
  hogy a Bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást az ismételt felszólítást követően
  akár azonnal írásban kell közölni, a közlés elektronikus levélben is elfogadott Felek által.
 13. Bérlő köteles a Bérleményt a jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén
  rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak a szerződés megszűnését, vagy megszüntetését
  követően haladéktalanul átadni.
 14. A bérleti szerződés bármely okból bekövetkező megszűnése esetén a Bérlő és/vagy a vele eggyüttlakó
  tartózkodók csereingatlanra nem jogosultak.
 15. Az egyedi bérleti szerződést a felek érvényesen csak írásban módosíthatják. Írásbeli módosítás
  hiányában a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására alkalmatlan.
 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény
  rendelkezései az irányadók.
 17. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény
  rendelkezései az irányadók.
  Újlengyel, 2024. február. 20.

Kerrostalo Kft.
Káposztás Edina ügyvezető

Scroll to Top